Informationen nedan uppdateras årsvis eller vid behov. 

 

Vad är en samfällighetsförening och vad gör den?

En samfällighetsförening förvaltar och utvecklar föreningens gemensamma anläggningar i området under reglerade former. Till grund för varje samfällighet finns en förrättning som i ett anläggningsbeslut definerar vilka fastigheter som är delägare och vad samfälligheten förvaltar. Gemensamma anläggningar i området är bl.a. vägar, garagelängor, parkeringsplatser, redskapsbodar, lekparker, grönområden och gemensamma vatten-och avloppsledningar. När du köper ett hus ( en fastighet) i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling.

 

 

Stämma och styrelse

Stämman är samfällighetens beslutande organ och genomförs i november varje år. Särskilda frågor kan föranleda extra föreningsstämmor under året. Alla fastigheter äger en röst var vid stämman och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, dvs. 2/3 av rösterna.

 

Styrelsen väljs vid årsstämman och har månatliga möten med undantag för två sommarmånader. Mötena protokollföres och på dessa behandlas frågor och löpande ärenden som är aktuella för samfälligheten. Förutom månadsmötena arbetar styrelsen även i mindre grupper som med t.ex. budgetarbete och förberedelser inför städdagar samt stämmor. Styrelsen distribuerar infobladet Gulsippan-Nytt, c:a 8 ggr per år, med aktuell information för området. Fastighetsägare är välkomna att när som helst ta kontakt med styrelsen i angelägna spörsmål. Mailadress till styrelsen är styrelsen@gulsippan.se.


Stadgar
Föreningens verksamhet regleras i dess stadgar. Om du är intresserad att få ta del av stadgarna så finns dessa tillgängliga för lån hos ordföranden i styrelsen.


Ekonomi
Samfällighetens löpande kostnader täcks genom att varje fastighet debiteras en avgift. Dessa löpande kostnader består bland annat av el för garage och belysning av området, snöröjning, försäkringar, upprustning av gemensamma utrymmen och parkområden. Avgiften skall erläggas kvartalsvis och i förskott. Följande förfallodagar gäller: 

Kvartal 4                  24/9
Kvartal 1                  31/12
Kvartal 2                  31/3
Kvartal 3                  30/6

I kvartalsavgiften ingår preliminär vattenavgiften och grundavgiften för kabelTV.

Styrelsen skickar faktura på mail till de medlemmar som så önskar och lägger pappersfaktura i brevlådan till övriga som en extra service. Det är dock alla medlemmars ansvar att betala föreningsavgiften på rätt datum oavsett faktura. Vid utebliven betalning skickas en påminnelsefaktura automatiskt efter 10 dagar med en lagstadgad påminnelseavgift. Om denna faktura inte betalas efter ytterligare 10 dagar skickas ett ärende till Kronofogden i enlighet med gällande indrivningsregler för samfälligheter. Vid ägarbyte åligger det säljare och köpare att gemensamt fördela medlemsavgiften baserat på överlåtelsedatum. Föreningen kräver in avgiften av aktuell fastighetsägare på förfallodatumet för avgiften. Årligen avsätts en del av budgeten till  ett konto för reparation och underhåll som föreningen disponerar över. Kontot är menat att användas till planerade saker av större värde  kopplat till föreningens gemensamma utrymmen, såsom VA, parkering, lek-ytor. Den disponeras enligt stämmobeslut och finns för att utjämna större kostnader över boendegenerationer. Storleken på den årliga avsättningen bestäms vid årsstämman och ingår i budget för nästa räkenskapsår. På den årliga stämman lämnar styrelsen ett budgetförslag för kommande verksamhetsår och utifrån detta tas stämmobeslut om förnyad kvartalsavgift för varje hushåll. Ett räkenskaps- och budgetår löper från 01.10.åååå till 30.09.åååå.


Vatten
Stockholm Vatten debiterar samfälligheten för hela områdets gemensamma vattenförbrukning enligt en central huvudvattenmätare. I varje hus finns en lokal vattenmätare placerad under varm-vattenberedaren. För att fastställa respektive fastighets faktiska förbrukning läses vattenmätarna av en gång om året, normalt vid budgetsårsskiftet den 30 september. De fastigheter som förbrukat mindre än den preliminära debiteringen får en reducering av efterföljande kvartalsavgift (förfallodag 31/12) och de som förbrukat mer debiteras mellanskillnaden. Den preliminära debiteringen baseras på föreningens totala genomsnittsförbrukning och är inte individuell.

 

Vid ägarbyte åligger det säljare och köpare att gemensamt stämma av vattenförbrukningen fram till överlåtelsedagen och sinsemellan reglera skillnaden mellan verklig och preliminär förbrukning. Vattenförbrukningen, preliminär avgift och avstämning, medföljer fastigheten och föreningen kan endast ställa krav till aktuell fastighetsägare.

 

 

Anmälan om flytt

Vid flytt från området så ska detta anmälas till styrelsen med information om datum för ägarbyte och vilka den/de nya ägarna är.

Vv e-posta anmälan till: styrelsen@gulsippan.se

 

 

Städdagar två gånger per år
Varje år har vi gemensam vårstädning och höststädning i området. Städdagarna infaller normalt på en lördag i slutet av april respektive oktober. Under städdagarna ställer varje hus upp med minst en person som tillsammans med sina närmaste grannar städar och reparerar inom sitt städområde. För varje städområde utses på hösten en städfogde som under ett år ansvarar för att nödvändiga åtgärder utförs av städområdets medlemmar på städdagar och under resten av det år man har sin funktion. Medlemmarna inom städområdet ansvarar löpande för klippning av gräsmattor, rensning av ogräs, klippning av buskar m.m. under hela året vid behov. Städfogdeuppgiften cirkulerar bland de boende i respektive städområde och byte av städfogde sker en gång per år, till höstens städdag. Vid byte övergår uppgiften till fastigheten med närmast högre husnummer. 

Området är indelat i nio städområden med följande fördelning mellan husen:

Hus nr:

Gatunr:

1-14

154-128

15-24

190-172

25-32

170-156

33-43

60-40

44-54

38-18

55-65

16-10 och 86-74

66-71 och 76

72-62 och 104

72-75 och 77-81

112-106 och 102-94

82-91

92-88 och 126-114

 

Se separat flik "Städområden" för en karta med översikt över alla städområden.

 

Även om det formellt sett är städfogdarna som ansvarar för respektive städområde under året så uppmanas alla boende att ta egna initiativ för att hålla området snyggt och fräscht när andan faller på. T ex. med gräsklippning av gemesamma gräsytor, rensning av rabatter eller något annat du tycker behöver hållas efter. Kontakta medlem i styrelsen om du önskar låna något redskap för att kunna göra en frivillig städinsats.

 

 

Parkering och biltrafik i området

Bilparkering i området sker i garagen och på markerade parkeringsplatser. Föreningen äger gemensamt samtliga garage och parkeringsplatser. Varje fastighet förfogar över ett enskilt garage, medan samtliga medlemmar får parkera på valfri parkeringsplats i området. Alla medlemmar uppmanas att i möjligaste mån parkera i garagen då antalet parkeringsplatser är begränsade. Vi parkerar således inte inne i området bland husen eller på vändplaner.

Eluttagen i garagen får endast disponeras för motorvärmare. Elförbrukningen i garagen bekostas av samtliga medlemmar gemensamt och föreningens elnät är inte dimensionerat för apparater med hög elförbrukning, i synnerhet inte laddning av elbilar eller hybrider.

Vid bilkörning inom området för i- och urlastning, varuleveranser etc. är högsta tillåtna fart 10 km/tim. På utsatta ställen finns farthinder utplacerade under sommarhalvåret för att minska farten.

Vid avlastning framför husen och inne på gårdarna är det tillåtet att parkera i max 12 minuter. Samma tidsdispens finns även för parkering på områdets parkeringsplatser utan tillstånd. Detta för att underlätta hämtning av gäst-tillstånd (se nedan) och avlämning av barn och rörelsehindrade.

Dessa regler skall följas dels för att utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning och varuleveranser skall kunna komma fram obehindrat och dels för att minska olycksrisken för lekande barn. Inte minst är det också av trivselskäl viktigt att följa dessa regler då många upplever onödig biltrafik och otillåten parkering som mycket störande.

På den inre infartsvägen till området, invid gatunumren 74-86 och 94-102, den så kallade gränden, råder det växlande sommar- och vinterparkering. Det innebär att under tiden 1/04 till och med 30/11 sker parkering på höger sida invid trottoaren och vintertid, 1/12 till och med 30/03 på motsatta sidan. Detta för att snöröjning skall kunna ske på intilliggande trottoar under vår vinterperiod.

Föreningen använder ett parkeringsbolag för övervakning. I mars 2021 köpte Nordic Level Group upp Estate Parkering AB som ansvarat för övervakningen hos oss sedan 2017. Nordic Level Group förhåller sig till gällande parkeringsregler och bötesnivåer som gäller för Stockholms Stad.  Alla fastigheter erhåller 2 parkeringstillstånd för boende som skall placeras synligt på framrutans vänstra insida på bilen. Hushållet erhåller även 3 stycken  24 timmars gästdekaler. Bestridning av eventuella böter görs av respektive medlem direkt till Nordic Level Parking AB (parkering@sveaekonomi.se, 08-735 29 99). Kundtjänst: parkering@sveaekonomi.se, 08-588 018 00.

Tänkt på att parkeringstillstånden ska följa med fastigheten vid eventuell försäljning.

 

 

Sophantering och pappersinsamling
Inom området finns två gemensamma sopstationer som båda har behållare för matavfall respektive övriga hushållssopor. Matavfall läggs i särskilda bruna påsar för matavfall som tillhandahålls av Stockholm Stad. Matavfallspåsar för föreningens medlemmar finns i skåp intill respektive sopstation. Hämtning av matavfall bekostas av Stockholm stad och avfallet återvinns. Övriga hushållssopor debiteras föreningen. Föreningen sparar m a o pengar på sorteringen av matavfallet.

Tänk på att inte lägga ner blöta påsar med matavfall i behållarna då de fryser ihop på vintern och blir otrevliga att hantera på sommaren. Använd dubbla påsar eller lägg tidningspapper i botten i påsen. Det får inte läggas plastpåsar bland matavfallet. Om en behållare är full; använd då nästa behållare alternativt lägg matavfallet bland övriga sopor. Samtliga sopbehållare är låsta för att undvika obehörigt användande och olyckor. Samtliga fastigheter ska ha tillgång till nycklar till sopbehållarna. Dessa ska vid ägarbyte överlämnas till de nya ägarna. Tänk på att låsa samtliga luckor efter användning.

Ingen returpapper- eller glasinsamling sker inom området. Det åligger varje hushåll att ta den egna återvinningen till kommunala miljöstationer. Observera att glas, wellpapp och tidningar inte heller får slängas bland hushållssoporna.

Länk till pdf-fil som beskriver hur du sorterar ditt matavfall rätt: Sortera rätt - matavfall 

Stegar
I området finns fyra stegar som medlemmarna kan disponera. Stegarna är upphängda på garage-gavlar. Stegarna är fastlåsta med kedja och hänglås. Nyckel till fastigheternas elmätarskåp, märkt EL2, passar också i dessa lås. Som kännetecken är varje stege försedd med gula markeringar.

 

Kabel-TV, bredband och fast telefoni
Föreningen har sedan 1999 ett FiberKoax-nät anslutet till Comhem där de erbjuder analog och digital TV, bredband och fast telefoni. I vårt gruppavtal med Comhem ingår utan extra kostnad analogt programpaket, Digital TV Medium 8 favoriter, Bredband Medium 10, telefoni-abonnemang och tillhörande hårdvaror. Utöver detta har vi mycket bra rabatter på extra TV-kanalpaket och snabbare bredband.

Comhems kundtjänst nås på vårt nummer för gruppavtalssupport 0775-171720. Uppge vid beställningar att ni går under gruppavtal för Gulsippans samfällighet. Comhems support kan även nås på 90222 och 071-550000 eller e-post till kundservice@comhem.se. Vid eventuella problem med någon av dessa tjänster: analog TV, digital TV, bredband och fast telefoni skall felanmälan göras direkt till Comhem. Bra är, vid större problem som drabbar många hushåll, att många hushåll gör en egen felanmälan för att göra ComHem uppmärksamma på att problemet berör flera fastigheter.

Tips: Ni kan även komma åt era digitala TV-kanaler via Com Hem Play på https://www.comhemplay.se/tv och via Comhems App, Comhem Play, för mobiltelefoner och surfplattor. Inloggning kan ske bla med mobilt BankID. Detta ger smidig åtkomst till digitala TV-kanaler även när du inte är hemma. Det gör det även möjligt att se på dina digitala TV-kanaler på en TV med hjälp av tex Chromecast eller AppleTV i ett rum som du inte har antennkabel i.

Från 8 september 2020 sänder Comhem sina tv-kanaler helt digitalt. Har du en äldre tv kan du behöva byta till en nyare modell eller komplettera din tv med en digitalbox som erhålls utan kostnad från Comhem inom ramen för vårt gruppavtal. Digitalboxen kopplar du enkelt in till din tv. Nyare tv kan i de flesta fall istället för digitalbox använda en CA-modul. Komplett information om denna förändring finns att läsa på https://www.comhem.se/tv/digitalisering


Trädfällning och Röjning av planteringar
Vid mindre åtgärder (kompletteringar, ersättning av döda växter) av föreningens gemensamma bestånd av träd, buskage och planteringar, kontaktas styrelsen. I styrelsens samråd tillsammans med förslagsställare beviljas då, alt. avslås, framlagt förslag. En viss summa finns årligen budgeterat för förbättringar och nyplantering.

Vid all form av trädfällning och röjning, t ex. byte av växter/buskar i befintlig plantering, skall en motion inkomma till årsstämman. Undantaget är akuta åtgärder på träd, som på grund av olämplig tillväxt och/eller förruttnelse behöver beskäras eller fällas, då styrelsen kan ta ett beslut om snar åtgärd. 

Motionen finns sedan tillgänglig för alla medlemmar genom den kallelse som går ut senast 14 dagar innan stämma. Det ligger i varje medlems intresse att genom närvaro på utlyst stämma ta del i beslut om bevilja alternativt avslag av motion om fällning eller röjning. Beslutet att bevilja motion innefattar även tidpunkt och metod för genomförande.

 

Tillvägagångssättet enligt ovan fastställdes på årsstämman 2004-12-09.


Försäkringsskydd
Föreningen innehar försäkringsskydd uppdelat inom två områden:

 

Gruppförsäkring inkl. kollektiv olycksfallförsäkring för ideell förening. Innefattar olycksfall under verksamhetstid för föreningens medlemmar. Verksamhetstid innebär tillfällen då medlemmarna arbetar för föreningens räkning; arbete som arrangeras av föreningen, i praktiken styrelsen. Exempel på aktivitet är städdagar, gemensamma arbetsdagar, årsstämmor eller styrelsemöten. 

 

Företagsförsäkring inklusive Ansvarsförsäkring, vid ev. skadeståndskrav gentemot föreningen.Rättsskydd med juridisk hjälp vid en ev. avtalstvist. Garage och förråd; brand & skadegörelse på allmän egendom.

 

All personlig egendom, förvarad i garage och förråd, innefattas av enskild medlems privata försäkringsskydd. Huruvida ersättningskrav är giltigt eller ej är alltid en bedömningsfråga hos försäkringsbolaget vid varje försäkringsärende. Om man som medlem av Gulsippans SFF har ett ärende man vill driva, ombedes man kontakta styrelsen för uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer. 

 

För fullständig avtalsbeskrivning av föreningens försäkringsskydd, finns bestämmelser och villkor från försäkringsbolaget att tillhandahålla. Vänligen kontakta någon i styrelsen.


Grannsamverkan
Vi samarbetar med polisen och vårt försäkringsbolag genom Grannsamverkan för att förebygga risken för inbrott, skadegörelse eller andra störningar i vårt område. Vid områdets ingångar finns skyltar uppsatta som visar utomstående att området har Grannsamverkan. För dig som boende innebär det att du uppmanas att hålla ett vakande öga i området och att du vid misstanke om brott eller störande av ordningen kontaktar föreningens kontaktperson för Grannsamverkan. Kontaktpersonen står i sin tur i kontakt med den lokala polisen. Se under fliken "Styrelse och kontakt" vem aktuell kontaktperson för Grannsamverkan är. Vid direkt observation av pågående brott ska du givetvis alltid tillkalla polis! 


Gulsippa (Anemone ranunculoides L)
En av våra inhemska sippor med smörgula, skålformade blommor, finflikiga blad och långsträckta jordstammar. Blommorna sitter oftast två och två och är något mindre än vitsippans vita, oftast ensamma blomma. Trivs liksom vitsippan i mullrik, fuktig men väldränerad jord på en halvskuggig plats och kan med tiden bilda mycket stora bestånd.

Gulsippa