Informationen nedan uppdateras årsvis eller vid behov. 

Vad är en samfällighetsförening och vad gör den?

En samfällighetsförening förvaltar och utvecklar föreningens gemensamma anläggningar i området under reglerade former. Till grund för varje samfällighet finns en förrättning som i ett anläggningsbeslut definerar vilka fastigheter som är delägare och vad samfälligheten förvaltar. Gemensamma anläggningar i området är bl.a. vägar, garagelängor, parkeringsplatser, redskapsbodar, lekparker, grönområden och gemensamma vatten-och avloppsledningar. När du köper ett hus ( en fastighet) i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling.

 

Anmälan om flytt

Vid flytt från området så ska detta anmälas till styrelsen med information om datum för ägarbyte och vilka den/de nya ägarna är.

Vv e-posta anmälan till: styrelsen@gulsippan.se

 

Stadgar

Föreningens verksamhet regleras i dess stadgar. Om du är intresserad att få ta del av stadgarna så finns dessa tillgängliga för lån hos ordföranden i styrelsen

 

Årsmötet - den viktigaste händelsen för föreningen under året

Föreningens årsmöte hålls varje år i november. Det är viktigt att du närvarar på mötet ifall du vill vara med och påverka vad som händer i området under det kommande året. På årsmötet granskas bl.a. föreningens ekonomi, ny styrelse väljs och man röstar om förslag ( motioner) som kommit från områdets boende. Senast de 31:a oktober så ska motioner från de boende ha kommit till styrelsens kännedom för att kunna tas upp på mötet. Två veckor innan årsmötet får alla hushåll i området en kallelse i brevlådan med dagordningen till mötet. De som närvarar på mötet äger rösträtt med en röst per hushåll. Det är också tillåtet att rösta genom ett ombud med en skriftligt signerad röst där det ska framgå vem som är ditt ombud och vilken motion din röst gäller. Särskilda frågor kan föranleda extra föreningsmöten under året, något som styrelsen i sådana fall informerar om. Omröstningar och beslut gällande inkomna motioner sker på mötet enligt majoritetsprincipen med handräckning. För stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, dvs. 2/3 av rösterna. Efter årsmötet så delas ett årsmötesprotokoll ut till alla hushåll där det som avhandlades och beslutades på mötet framgår.

Föreningens styrelse består av boende i området som föreslås och väljs vid årsmötet med en mandatperiod på två år. Styrelsen håller styrelsemöten varje månad med undantag för två sommarmånader. På styrelsemötena behandlas frågor och beslut tagna vid årsmötet och löpande inkommande ärenden från de boende. Mötena blir protokollförda och arkiveras i enlighet med gällande regelverk. Förutom att hålla månadsmöten så arbetar styrelsen även i mindre grupper med t.ex. budgetarbete och förberedelser inför städdagar samt årsmötet. Styrelsen distribuerar även det gula informationsbladet Gulsippan-Nytt som delas ut i boendes brevlådor ungefär 8 ggr per år.

 

Ekonomi

Föreningens räkenskapsår löper från 1 oktober till 30 september. Löpande kostnader täcks genom att varje fastighet debiteras en s.k. samfällighetsavgift varje kvartal. För att röstlängden i föreningen ska bli korrekt och för att fakturor för samfällighetsavgifterna ska komma till rätt person är det viktigt att alltid anmäla ägarbyten i området till styrelsen.

 

Föreningens löpande kostnader består bl.a. av: el för garage, sophämtning, belysning av området, snöröjning, gemensamt vatten, försäkringar, underhåll av gemensamma utrymmen och parkområden. Avgiften skall erläggas kvartalsvis och i förskott. En förseningsavgift om 60 kr tillkommer på första påminnelsefakturan och därefter skickas fakturan direkt till kronofogden om påminnelsefakturan inte betalas.Följande förfallodagar gäller för samfällighetsavgiften:

Kvartal 4                30/9

Kvartal 1                31/12

Kvartal 2                31/3

Kvartal 3                30/6

 

I kvartalsavgiften ingår den preliminära vattenavgiften per hushåll och grundavgiften för kabel-TV. Årligen fonderas en del av ett eventuellt positivt resultat i föreningens räkenskaper till en underhållsfond som föreningen disponerar över. Fonden är i första hand tänkt att täcka oförutsedda utgifter för reparationer och underhåll av gemensamma tillgångar i området som kan uppstå pga slitage. Storleken på den årliga fonderingen av eventuell vinst bestäms vid årsmötet och ingår i budgeten för nästa räkenskapsår. På årsmötet lämnar styrelsen ett budgetförslag för kommande verksamhetsår och utifrån det tas beslut om eventuella ändringar i samfällighetsavgiften för varje hushåll. 

 

Vatten i området

Stockholm Vatten debiterar oss för vår gemensamma vattenförbrukning enligt en central huvudvattenmätare. I varje fastighet finns en lokal vattenmätare placerad under husets varmvatten-beredare. För att fastställa respektive fastighets faktiska förbrukning läses vattenmätarna av en gång om året, som regel vid budgetsårsskiftet den 30 september. De fastigheter som förbrukat mindre än den preliminära debiteringen får en reducering av efterföljande kvartalsavgift (förfallodag 31/12) och de som förbrukat mer debiteras mellanskillnaden. Den genomsnittliga förbrukningen i föreningen är 170 m3 per fastighet/år och variationer mellan olika års vattenförbrukning förekommer givetvis. Den preliminära vattenavgiften per fastighet baseras på nämnda genomsnittsförbrukning och är inte individuell. Vid ägarbyte ansvarar säljare och köpare gemensamt för att stämma av vattenförbrukningen fram till överlåtelsedagen och sinsemellan reglera skillnaden mellan verklig och preliminär förbrukning. Vattenförbrukningen, preliminär avgift och avstämning, medföljer fastigheten och föreningen kan endast ställa krav till aktuell fastighetsägare.

 

Städdagar två gånger per år

Varje år genomför vi gemensam vår-och höststädning i området. Städdagarna infaller på en lördag i slutet av april respektive oktober och avslutas med gemensam trivsam korvgrillning på den övre gården.  Under städdagarna ställer varje hus upp med minst en person som tillsammans med sina närmaste grannar städar och reparerar uppkomna skador inom sitt städområde. För varje städområde utses en städfogde som leder arbetet i sitt städomområde tillsammans med sina grannar så att nödvändiga åtgärder utförs under städdagarna och under resten av året. Städfogdeuppgiften cirkulerar bland de boende i respektive städområde, byte av städfogde sker en gång per år, på höstens städdag. Vid byte övergår uppgiften som städfogde till fastigheten med närmast högre fastighetsnummer. Varje hushåll förväntas ställa upp med egna redskap på städdagarna t.ex. krattor, sopkvastar, skottkärror osv. Föreningen har en del gemensamma redskap att låna ut vid behov.

 

Även om det formellt sett är städfogdarna som ansvarar för respektive städområde under året så uppmanas alla boende att ta egna initiativ för att hålla området snyggt och fräscht när andan faller på. T ex. med gräsklippning av gemesamma gräsytor, rensning av rabatter eller något annat du tycker behöver hållas efter. Kontakta medlem i styrelsen om du önskar låna något redskap för att kunna göra en frivillig städinsats.

 

Området är indelat i nio städområden med följande fördelning mellan husen:

 

Hus nr:

Gatunr:

1-14

128-154

15-24

172-190

25-32

156-170

33-43

40-60

44-54

18-38

55-65

10-16 och 74-86

66-71 och 76

62-72 och 104

72-75 och 77-81

106-112 och 94-102

82-91

88-92 och 114-126

 

Se under separat flik "Städområden" på hemsidan för en karta med översikt över alla städområden.

 

Parkering och biltrafik i området

Bilparkering ska i första hand ske på egen garageplats och vid behov på områdets yttre parkeringsplatser. 

 

Föreningen samarbetar sedan årsskiftet 2016/17 med parkeringsbolaget Estate Parkering AB (parkeringsvakt@estate.se, 08-588 018 00) som sköter parkeringsövervakning i området. Estate Parkering AB tillämpar samma parkeringsregler och bötestariffer för felparkeringar som gäller i Stockholms Stad. Var observant på uppsatta parkeringskyltar i området och parkera i enlighet med dessa, i annat fall riskerar du att få en parkeringsbot. Vid besvär gällande parkeringsböter så ska parkeringsbolaget kontaktas.

 

Varje hushåll i området får 2 st boendeparkeringsdekaler som berättigar boende att parkera på områdets parkeringsplatser utan kostnad. Notera att boendeparkeringsdekaler ej får överlåtas till annat hushåll eller till fordon som ej tillhör boende i området. Notera också att områdets parkeringar ej ska nyttjas för långtidsparkeringar av fordon och att släpkärror ej ska stå på parkeringsplatserna.

 

Gästparkering i området sker på områdets parkeringplatser med P-skiva i max 6 timmar. Om boende har gäster som behöver parkera över natten så har varje hushåll fått tilldelat sig en Gästparkeringdekal 24 timmar. Vid tillfälligt behov av flera 24 timmars gästdekaler så lånas sådana genom kontakt med medlem i styrelsen som lånar ut tillfälliga dekaler till dig. Utlånad dekal ska alltid återlämnas till styrelsemedlem enligt överensskommelse.

 

På områdets första infartsväg, invid gatunumren 74-86 och 94-102 i den s.k. "gränden", råder det växlande sommar- och vinterparkering. Under sommarhalvåret (1/4 till 30/10) sker parkering på höger sida invid trottoaren och vintertid ( 1/11 till 30/3) på motsatta sidan. Detta för att snöröjning skall kunna ske på intilliggande trottoar under vinterperioden.

 

Att köra in bil i området är tillåtet endast för i-och urlastning, varuleveranser etc. Max fart inne på områdets gångvägar och gårdar är 10 km/tim, dvs. krypkörning! På utsatta ställen finns farthinder utplacerade under sommarhalvåret för att minska farten. Dessa regler skall följas för att utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning och varuleveranser skall kunna

komma fram obehindrat och för att minska olycksrisken för lekande barn.

 

Pappersinsamling

Vi har inte någon pappersinsamling i området. Varje hushåll ansvarar för att kasta sitt returpapper i kommunala miljöstationer. Närmaste kommunala miljöstation finns vid Sandviksvägen i Hässelby södra villastad.

 

Stegar

I området finns fyra stegar som medlemmarna kan låna och disponera vid behov. Stegarna är upphängda på garage-gavlar enligt områdets karta. Stegarna är fastlåsta med kedja och hänglås. Nyckel till fastigheternas elmätarskåp, märkt EL2, passar också i dessa lås. Som kännetecken är varje stege försedd med gula markeringar.

 

Kabel-TV, internet och telefoni

Föreningen har ett utbyggt kabel-TV-nät anslutet till Com Hem. I vårt grundutbud ingår utan extra kostnad utöver den som vi betalar in via
samfälligheten:

1. Analog TV, cirka l-6 kanaler
2. Digitalbox och MEDIUM 8 favoriter
3. Kortaavgift för det kort som sätts in i digitalbox eller direkt i TVn om TV
     har inbyggd digitalbox. Kortavgiften kallas numera krypertingsavgift
     på fakturan.
4. Telefoni small. Om ni har aktiverat telefoni från Comhem tar de ut en
     minimiavgoft ä 29:-/månad. Använder ni inte telefon ifrån Comhem och vill
     slippa denna avgift så kan ringa vårt nummer för gruppavtalssupport

     0775-171720 och be dem inaktivera Telefoni för att slippa onödig kostnad.

Com hem kundtjänst nås på 0775-171720 eller e-post kundservice@comhem.se.

 

Trädfällning och skötsel av gemensamma planteringar

Vid mindre åtgärder av föreningens bestånd av träd, buskage och planteringar ska styrelsen alltid kontaktas innan åtgärd kan utföras. Styrelsen kommer då i samråd med förslagsställaren att bevilja eller avslå framlagt förslag. Vid all form av trädfällning och större röjning måste en motion inkomma till årsmötet för gemensam röstning om saken på stämman. Beslut om beviljad motion omfattar även tidpunkt och metod för genomförande. ( Undantag är akuta åtgärder för träd som pga olämplig tillväxt och/eller förruttnelse behöver beskäras eller fällas för att inte utgöra en säkerhetsrisk i området. Styrelsen kan då i samförstånd med förslagsställaren ta ett direkt beslut om snar åtgärd för att undanröja sådan risk.)

 

Försäkringsskydd

Föreningen har försäkringsskydd som är uppdelat inom två områden:

1. Gruppförsäkring inklusive kollektiv olycksfallförsäkring för ideell förening. Omfattar ersättning vid olycka inom föreningens gemensamma områden.

2. Företagsförsäkring inklusive ansvarsförsäkring vid eventuellt skadeståndskrav gentemot föreningen. Rättsskydd med juridisk hjälp vid en eventuell avtalstvist.


Föreningens garage och förråd är försäkrade för brand och skadegörelse på allmän egendom.  All personlig egendom som förvaras i föreningens garage och förråd är dock enskild medlems angelägenhet gällande försäkringskydd, föreningen har ej någon försäkring för personlig egendom som förvaras i garage och förråd.

 

Hurvida ersättningskrav är giltigt eller ej är alltid en bedömningsfråga hos försäkringsbolaget vid varje försäkringsärende. Om du som medlem av Gulsippans samfällighet har ett ärende du vill driva, ombeds du kontakta styrelsen för uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer. För fullständig beskrivning av föreningens försäkringsskydd med bestämmelser och villkor från försäkringsbolaget kan dessa tillhandahållas av styrelsen, alternativt genom länkad PDF-fil: Trygg Hansa försäkringsbrev och villkor.

 

Hushållsopor och matavfallsortering

Föreningen har tre behållare för hushållssopor och fem behållare för matavfall. På varje behållare sitter en skylt som visar vilket avfall som får slängas i respektive behållare, hushållssopor eller matavfall. Alla behållare är försedda med lås som områdets boende har nyckel till. Sopstationerna är placerade vid den första infarten till området och vid den andra infartens nedre parkering. Sopstationerna töms 3 ggr/vecka.

Hushållssopor ska slängas i ihopknutna plastpåsar. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor, t ex. kartonger, brädstumpar, vassa föremål, tidningar, tomglas eller plåtburkar. Grovsopor ska sorteras och kastas i en återvinningscentral, t ex. på Lövsta återvinningscentral. Tidningar, glas, metall , pappers-och plastförpackningar ska sorteras ut från hushållssoporna och slängas i kommunens miljöstationer. Närmaste miljöstation finns vid Sandviksvägen i södra villastaden. Föreningens kostnad för sophanteringen är baserad på vikten på avfallet och inkluderad i samfällighetsavgiften.

 

Matavfall ska sorteras ut och slängas i avsedda behållare. Matavfallssorteringen är bra för miljön, föreningens ekonomi och den är kostnadsfri. Matavfallet ska slängas i speciella papperspåsar som Stockholm Vatten tillhandahåller. Tänk på att inte överfylla påsarna och låt avfallet rinna av innan du kastar din påse. Läs på påsen information/tips från Stockholm Vatten hur du bäst ska hantera ditt matavfall. Vid behov av nya matavfallspåsar kan sådana hämtas i speciellt uppställda behållare som finns i anslutning till våra två sopstationer.

 

Grannsamverkan

Vi samarbetar med polisen och vårt försäkringsbolag genom Grannsamverkan för att förebygga risken för inbrott, skadegörelse eller andra störningar i vårt område. Vid områdets ingångar finns skyltar uppsatta som visar utomstående att området har Grannsamverkan. För dig som boende innebär det att du uppmanas att hålla ett vakande öga i området och att du vid misstanke om brott eller störande av ordningen kontaktar föreningens kontaktperson för Grannsamverkan. Kontaktpersonen står i sin tur i kontakt med den lokala polisen. Se under fliken "Styrelse och kontakt" vem aktuell kontaktperson för Grannsamverkan är. Vid direkt observation av pågående brott ska du givetvis alltid tillkalla polis!